ชมรมสุรัตนธรรม

ความเป็นมาในการก่อตั้งชมรม       

หลังจากคุณสุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์ได้ก่อตั้งคลินิกเวชกรรมสุรัตนธรรมขึ้นบนถนนรามบุตรีแล้ว ปรากฏว่ามีผู้เข้ามาใช้บริการจำนวนมากในแต่ละวัน  ด้วยความไว้วางใจในบริการที่เท่าเทียมโดยคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมเป็นที่ตั้ง ทว่าการได้พบปะผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อาชีพ เพศ วัย การศึกษา ฯ ทำให้คุณสุรัตน์ตระหนักว่านอกเหนือจากอาการเจ็บป่วยทางกายซึ่งสามารถรักษาได้ด้วยความสามารถของทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่พร้อมกับยาและเวชภัณฑ์คุณภาพแล้ว ยังมีผู้คนอีกจำนวนมากที่มีอาการเจ็บป่วยทางใจอันเนื่องมาจากความทุกข์นานาประการโดยไม่รู้วิธีรักษาใจให้หายเป็นปรกติ

          คุณสุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์จึงได้ก่อตั้งและอุปถัมภ์ "ชมรมสุรัตนธรรม" ขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอันถือเป็นเภสัชสำคัญที่พระพุทธเจ้าประทานไว้แก่ศาสนิกชนทั้งหลาย โดยผ่านกิจกรรมมากมายของชมรมสุรัตนธรรม อาทิ การบำเพ็ญกุศลในโอกาสสำคัญต่างๆ, การจัดการบรรยายธรรมะโดยพระเถรานุเถระ, การฝึกปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน เป็นต้น เพื่อจุดมุ่งหมายในการเผยแพร่หลักธรรมออกสู่การรับรู้ของสาธารณชนวงกว้าง เพื่อจักได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ทั้งนี้กิจกรรมทุกกิจกรรมของชมรมสุรัตนธรรมไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

โครงการต่างๆของทางชมรมสุรัตนธรรม

  • อาคารปฏิบัติธรรม สุรัตนธรรม "ธรรมะสากลกลางพระนคร"
  • คลินิกรักษาฟรี "คลินิกเวชกรรมสุรัตน์" 
  • โครงการ "รัตนธรรมทายาท" ทุนการศึกษาสำหรับเด็กเยาวชนเรียนดี
  • โครงการ "สุธรรมานุเคราะห์" อุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย คนชรา คนพิการ เช่น รถเข็นคนพิการ,ถังออกชิเจน
  • โครงการ "ห้องสมุดธรรมะสำหรับประชาชน" ให้ประชาชนได้ยืมได้อ่านเพื่อเรียนรู้ ศึกษา และปลูกจิตใต้สำนึกให้เปี่ยมด้วยคุณธรรม 
  • โครงการ "บวชพระ" เพื่อปฏิบัติกรรมฐานและมีดวงตาเห็นธรรมสำหรับชายไทย

 ท่านใดต้องการร่วมทำบุญกับชมรมสุรัตนธรรม สามารถบริจาคเงินได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี  สุรัตน์   วงศ์ชาญศิลป์  เลขที่บัญชี 209-216771-3

 

You are here: เกี่ยวกับชมรม