กิจกรรมการบรรยายธรรม

ถ่ายทอดสด วันที่ 23 ก.ค 2560 สอนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพซี่กง "ปาต้วนจิ้น" โดยครูคิม ครูนิด ครูจุ๊บ

 

อาทิตย์ก่อนมีพึ่อ้อนจากวัด มเหยคณ์โทรมาหาผมบอกว่า พอจ.สุรศักดิ์ ท่านได้อนุมัติให้ทางวัดซื้อรถเข็นคนพิการ คนสูงอายุ2คัน เพื่อใช้ในวัดเนื่องจากคนสู งอายุหรือคนพิการเวลามาวัดท ำบุญหรือปฎิบัติธรรม ที่จอดรถไกลเนื่องด้วยเป็นบ ริเวณให้ญาติโยมได้ปฎิบัติธ รรม เป็นเขตหวงห้ามต้องไม่มีเสี ยงรถมารบกวนคนปฎิบัติธรรมตอ นเดินจงกลมหรือนั่งสมาธิ วันนั้นผมภรรยาจึงไปมอบให้ พอจ.ใช้ในวัด 2คัน พอจ.บอกว่าแต่ก่อนมีแต่ระยะ หลังมีคนมาขอยืมไปใช้แล้วไม่เอามาคื น ผมจึงกล่าวกับ พอจ.ไปว่าถ้ามีคนต้องการให้ แจ้งมาที่ผมๆมีสำรองเตรียมไ ว้(อดีตผมให้เป็นร้อยๆคันแล ้วจึงเตรียมสำรองไว้เวลาคนม าขอ)จะจัดส่งไปให้ผู้พิการท ี่ยากจนที่มาขอกับวัด สองคันนี้ให้ใช้ประจำไว้เลย  เพราะกิจกรรมของทางวัดมากทั ้งบวชพระ ทำบุญวันเกิด ปฎิบัติธรรม รวมทั้งเป็นโรงเรียนสอนปริย ัติธรรมแก่พระภิกษุ ประจำ จ.อยุธยาด้วย เอาภาพบุญมาฝากแฟนเฟสบุ๊คให ้ท่านได้อนุโมทนาครับ สาธุ

ภาพผู้ปฎิบัติธรรมยี่สิบกว่าคนที่จะไปเข้าคอรส์รักษาศีลแปดที่วัดเขาตะบองนาค

ภาพผู้ปฎิบัติธรรมยี่สิบกว่าคนที่จะไปเข้าคอรส์รักษาศีลแปดที่วัดเขาตะบองนาค จ.นครสวรรค์ โดยมีชมรม สุรัตนธรรมเป็นเจ้าภาพเรื่องรถไปกลับฟรี วันนี้ผมได้ปฐมนิเทศน์ก่อนไป ครั้งนี้ผมและภรรยาได้ไปปฎิบัติด้วย รุ่นนี้เป็นรุ่นที่8ที่ชมรมสุรัตนธรรมจัดปฎิบัตินอกสถานที่ครับ จะเอาบุญมาฝากทุกท่านที่เป็นแฟนเฟสธรรมะ สุรัตนธรรม ขอให้ทุกท่านแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงทั้งกับตนเองและครอบครัว มีความสุขทั้งกายและใจคิดสิ่งใดขอให้สมความปราถนาทุกคนทุกท่านเทอญ สาธุๆๆๆอนุโมทามิ

Read more...

You are here: กิจกรรมที่ผ่านมา กิจกรรมการบรรยายธรรม